Sponsorzy:
Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie:

Zawiadomienie

o Zwyczajnym Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu

Członków Klubu RKS Lech Rypin

 

Zarząd RKS "Lech" Rypin na podstawie paragrafu 19 pkt 2 statutu klubu zwołuje zwyczajne sprawozdawcze walne zgromadzenie czlonków klubu na dzień 12 grudnia 2011r. Na godzinę 17:00, a w razie nie dojscia do skutku zebrania w tym terminie zwołuje walne zgromadzenie w drugim terminie na dzień 12 grudnia 2011r. Godz. 17:15 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. otwarcie zgromadzenia członków.

 2. powołanie przewodniczącego zebrania oraz protokulanta.

 3. powołanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.

 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i możliwości podejmowania uchwał.

 5. sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za rok 2010.

 6. sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2010 wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Klubu za rok 2010.

 7. dyskusja nad sprawozdaniem.

 8. głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Klubu za rok 2010 oraz nad absolutorium dla Zarządu Klubu.

 9. sprawy różne.

 10. wolne wnioski.

 11. zamknięcie obrad.

Inne newsy: