Sponsorzy:
Walne zebranie sprawozdawcze:

Zawiadomienie

 

Zarząd RKS "LECH" RYPIN na podstawie paragrafu 19 pkt 3 zwołuje walne zebranie sprawozdawcze członków klubu na dzień 30 stycznia 2012 roku na godzinę 16:00 w pierwszym terminie i na godzinę 16:15 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w Rypinie w Urzędzie Miasta w Sali Konferencyjnej.

 

Zarząd ustalił następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej celem stwierdzenia ważności zebrania.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2011.

6. Sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2011.

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badania finansów i bilansu Klubu za rok 2011 wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Klubu za rok 2011.

8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań finansowych bilansu oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.

10. Przedstawienie projektu zmian w statucie Klubu oraz dyskusja nad zmianami w statucie.

11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w statucie.

12. Powołanie komitetu organizacyjnego obchodów rocznicy założenia Klubu RKS "LECH" RYPIN.

13. Przedstawienie przez Zarząd wstępnego planu obchodów 90-tej rocznicy założenia Klubu.

14. Wolne wnioski członków Klubu.

15. Zamknięcie obrad walnego zebrania członków Klubu.

Inne newsy: